Welcome to Partnership HealthPlan of California Banner
Kahilingan para sa ID Card
May dalawang uri ng ID Card ng Medi-Cal, ang isa ay mula sa Medi-Cal at ang isa ay mula sa PHC. Ang Medi-cal card ay ang inyong asul at puting card. Dapat ninyong hilingin ang card na ito mula sa county, hindi mula sa website na ito..
Kung kailangan ninyo ng bagong plastic na Medi-Cal card, pakitawagan ang opisina ng inyong lokal na county sa:
Mga Residente ng Del Norte (707) 464-3191
Mga Residente ng Humboldt (877) 410-8809
Mga Residente ng Lake County (800) 628-5288
Mga Residente ng Lassen County (530) 251-8152
Mga Residente ng Marin County (415) 473-3400
Mga Residente ng Mendocino County (707) 463-7700
Mga Residente ng Modoc County (530) 233-6501
Mga Residente ng Napa County (707) 253-4511
Mga Residente ng Shasta County (877) 652-0731
Mga Residente ng Siskiyou County (530) 841-2700
Mga Residente ng Solano County (800) 400-6001
Mga Residente ng Sonoma County (877) 699-6868
Mga Residente ng Trinity County (800) 851-5658
Mga Residente ng Yolo County (866) 226-5415
Kung mayroon kayong anumang mga tanong, pakitawagan ang Member Services Department ng PHC sa (800) 863-4155.
 
Upang humiling ng ID Card ng Partnership HealthPlan of California, pakipasok ang inyong Pangalan at Apelyido at Petsa ng Kapanganakan:

Pangalan: Apelyido:
Petsa ng Kapanganakan: